Czym jest Budka Życia?

Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców miasta Koszalina (oraz turystów) w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED.

Uważamy, że świadoma edukacja i zapobieganie są lepszym rozwiązaniem, niż brak reakcji, strach i niewiedza, która w wielu przypadkach może skutkować brakiem udzielenia pierwszej pomocy i potencjalną śmiercią osoby potrzebującej.

Chcemy, aby w razie konieczności, nikt nie bał się udzielić pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED, który w niektórych przypadkach jest jedyną skuteczną metodą umożliwiającą uratowanie ludzkiego życia.

Pierwszym krokiem było uruchomienie publicznej zbiórki na postawienie Budki Życia dostępnej pod adresem https://www.siepomaga.pl/budka-zycia przy współpracy z serwisem SiePomaga.pl. Udało się zebrać 100% potrzebnej kwoty, czyli 40 000 zł! Kwota obejmuje zakup defibrylatora AED, kapsuły bezpieczeństwa 24/7 dla defibrylatora AED, apteczki, gaśnicy, legendarnej budki telefonicznej w stylu brytyjskim (jej transport, przygotowanie, zabezpieczenie, renowacja), pięcioletniego dostępu do systemu zdalnego monitorowania statusu oraz lokalizacji defibrylatora AED wraz z wymianą akcesoriów eksploatacyjnych i odpowiedniego oznakowania naszej Budki Życia. Następnym krokiem jest uzyskanie odpowiednich zgód na umiejscowienie Budki Życia w samym centrum Koszalina.

Chcemy, aby nasza budka była wesoła, tętniła życiem! Dzięki Cukinowi nasza Budka Życia nie zastygnie w legendarnej czerwonej barwie, lecz zostanie pomalowana w kolory życia!

Podczas uroczystego uruchomienia Budki Życia chcemy zorganizować publiczne wydarzenie, podczas którego każdy będzie mógł nauczyć się udzielać pierwszej pomocy.

Udało nam się wygrać Budżet Obywatelski w Koszalinie! W Koszalinie powstało 40 Punktów Życia (32 stacjonarnych i 8 mobilnych), czyli miejsc umiejscowionych w różnych miejscach miasta wyposażonych w defibrylator AED, a niektóre Punkty Życia znajdą się w środkach transportu publicznego (tj. miejskich autobusach). Czytaj więcej…

Ambasadorami naszego projektu są Joanna Przetakiewicz oraz Robert Rowiński. Mamy także wsparcie Prezydenta Miasta Koszalin pana Piotra Jedlińskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kontakt@budkazycia.pl

Razem możemy wszystko!

Pomysłodawcy projektu Budka Życia

 

Budka Życia

 

Budka Życia

iconpig

Zbieramy wspólnie!

Wystarczy, że co trzeci mieszkaniec Koszalina wrzuci złotówkę, a będziemy mogli zrealizować nasz wspólny społeczny projekt!

openmind

Życie w naszych rękach!

Tylko od nas zależy czy uratujemy komuś życie przy pomocy defibrylatora AED, czy też będziemy się biernie przyglądać w czasie oczekiwania na przyjazd karetki, gdy ktoś obok nas walczy o życie.

open

Budka 24/7!

Nasza Budka Życia będzie dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu! W każdej chwili każdy będzie mógł skorzystać z dostępnego tam profesjonalnego defibrylatora AED, gaśnicy oraz apteczki.

serce

Ratujemy życie mieszkańców Koszalina!

Chcemy poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miasta Koszalin oraz turystów.

ludzie

Razem możemy wszystko!

Defibrylator AED może uratować życie każdemu! Jego użycie jest proste i bezpieczne, a uratowanie ludzkiego życia jest bezcenne!

nolimit

Bądź świadomy!

W większości przypadków zatrzymań krążenia użycie defibrylatora AED jest jedyną skuteczną metodą mogącą uratować życie Tobie lub Twojemu bliskiemu!

 

Lokalizacja

Chcemy, aby Budka Życia zlokalizowana była w najpopularniejszym miejscu w Koszalinie, w samym sercu Koszalina – na Rynku Staromiejskim przed koszalińskim Ratuszem.

 

Defibrylator AED

Co jest defibrylator AED?

Defibrylator AED (z ang. Automated External Defibrillator) czyli Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca.

Kiedy trzeba użyć defibrylatora AED?

Defibrylator AED należy użyć u wszystkich nieprzytomnych poszkodowanych, u których stwierdza się brak oddechu.

Czy użycie defibrylatora AED jest bezpieczne?

AED to w pełni bezpieczne urządzenie zarówno dla ratownika jak i poszkodowanego. W trakcie resuscytacji prowadzi ratującego przy pomocy poleceń głosowych. Jego budowa sprawia, że idealnie sprawdza się w warunkach miejskich nawet w rękach osoby bez przeszkolenia. Słowo defibrylator kojarzy się z zaawansowanym medycznym urządzeniem. Nic bardziej mylnego. Jest to małe, kompaktowe urządzenie zaprogramowane tak, aby w prosty sposób przeprowadzić ratownika przez całą akcję ratunkową.

Defibrylator AED w niektórych przypadkach jest jedynym urządzeniem mogącym uratować ludzie życie!

 

Ile trzeba zebrać, aby powstała Budka Życia?

Przewidywany koszt projektu to 40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych).

Na ten koszt składa się zakup:

  • profesjonalnego defibrylatora AED,
  • kapsuły bezpieczeństwa dla AED 24/7,
  • profesjonalnej apteczki,
  • profesjonalnej gaśnicy,
  • legendarnej budki telefonicznej w stylu brytyjskim, jej przygotowanie, zabezpieczenie, renowacja oraz  montaż,
  • zdalnego monitorowania stanu defibrylatora AED, wymiana akcesoriów eksploatacyjnych (elektrod i baterii zgodnie z założeniami producenta oraz po zużyciu w akcji ratowniczej – max raz rocznie). Subskrypcja na 60 miesięcy – 5 lat,
  • odpowiedniego oznakowania.
 

Jak można wesprzeć projekt Budka Życia?

Udało nam się uzyskać 100% potrzebnej kwoty! Dziękujemy!

 

PUNKTY ŻYCIA – Budżet Obywatelski 2020 Koszalin

„40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin”

Rozmieszczenie 40 Punktów Życia, czyli defibrylatorów AED w miejscach publicznych dostępnych 24/7 w Koszalinie w taki sposób, aby poprawić ich dostępność oraz umożliwić świadkom zatrzymania krążenia skuteczne działanie w celu ratowania ludzkiego życia. Celem projektu jest także zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Koszalin poprzez cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Liczba uzyskanych głosów: 3028
Koszt projektu: 650,000.00 PLN

Więcej szczegółów: https://koszalin.budzet-obywatelski.org/projekt/8039

 

Fakty

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, a w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu NZK jest rozpoczęcie resuscytacji.

Badania prowadzone przez największe towarzystwa naukowe na świecie dowodzą, że 90% wszystkich nagłych zatrzymań krążenia (NZK) na świecie występuje w mechanizmie migotania komór.

W praktyce wygląda to tak, że z każdą minuta bez pomocy ucieka około 10% szans na powrót spontanicznego krążenia i powrót pacjenta do zdrowia. Przy obecnej liczbie wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) prawdopodobieństwo wystąpienia NZK i braku wolnego ZRM jest bardzo duże. Średni czas dojazdu ZRM w mieście wynosi około 10 minut. Kiedy ambulanse stacjonujące w Koszalinie zadysponowane są do innych wezwań czas ten znacznie wydłuża się. W takich przypadkach dysponowane są najbliższe ZRM z Białogardu, Bobolic, Kołobrzegu, Lejkowa, Darłowa, a czas dojazdu tych zespołów to już około 25-30 minut!

Defibrylator AED jest jedynym urządzeniem mogącym odwrócić ten stan i przywrócić prawidłową pracę serca!

 

Ważne! Musisz to wiedzieć!

Pamiętaj!

Według polskiego prawa jesteś zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, ale jednocześnie udzielając jej jesteś uprzywilejowany i chroniony.

Art. 5. Szczególne uprawnienia osoby udzielającej pomocy lub podejmującej medyczne czynności ratunkowe – Dz.U.2019.0.993 t.j. – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego ust. 5, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 162. Nieudzielenie pomocy – Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 4. Obowiązek podjęcia działań dla powiadomienia o stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – Dz.U.2019.0.993 t.j. – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 93. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

§1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w §1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Twórcy

Paulina Waluk-Szyperska

Paulina Waluk-Szyperska

paulina@budkazycia.pl

Pomysłodawczyni projektu Budka Życia. Kocham Życie i Ludzi. Uwielbiam bujać w chmurach i przy tym robić piękne rzeczy, Kolorować Świat na tyle ile ma barw. Mam Alergię na Głupotę i Nijakość. Otwarta na Świat i Współistnienie. Uwielbiam pracę w Internetach, która daje mi ogrom możliwości i komfort przy poznawaniu Świata.

Marek Szyperski

marek@budkazycia.pl

Pół życia mieszkał w Białogardzie, a ostatnie pół w Koszalinie, gdzie odnalazł swoje „serce”. Ukończył Politechnikę Koszalińską, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera. Od 15 roku życia zrealizował kilkaset różnorodnych projektów IT (prywatnych jak i dla największych portali w Polsce m.in. o2.pl). Współtwórca legendarnego komunikatora Tlen.pl. Odnalazł sobie ukryty gen podróżnika. Pozytywnie nastawiony do przeciwności losu, bo jak uważa los sprzyja tylko odważnym. Pasjonat sportu (głównie piłki nożnej) oraz dobrego jedzenia. Romantyczny marzyciel.

Tomasz Molesztak

tomasz@budkazycia.pl

Od około 15 lat jest związany z szeroko pojętym ratownictwem w mieście Koszalinie. Swoje pierwsze kroki stawiał w pogotowiu ratunkowym, gdzie przez osiem lat miał zaszczyt udzielać fachowej pomocy mieszkańcom swojego rodzinnego miasta. Obecnie od 5 lat ratuje ludzi, ale już jako strażak Państwowej Straży Pożarnej. Mimo zmiany swojej profesji dalej główny cel jaki przyświeca Tomkowi to ratowanie tego, co bezapelacyjnie jest wartością nadrzędną – ludzkiego życia. W pewnym momencie kariery zawodowej zrozumiał, że w karetce lub w wozie strażackim jego możliwości są niejako ograniczone.

Michał Pelc

michal@budkazycia.pl

Na co dzień ratownik w zespole pogotowia ratunkowego z ponad 13 letnim doświadczeniem, czynny strażak OSP Świeszyno, a od roku dyspozytor numeru alarmowego 999. Po dyżurach instruktor w prowadzonej przez siebie firmie MiMed oraz biegły sądowy z zakresu ratownictwa medycznego.
Ratownictwo to jego zawód, ale i pasja, którą z sukcesem zaraża uczestników szkoleń. Doskonale nawiązuje kontakt z nawet najmłodszymi słuchaczami, przekazując im bardzo trudną wiedzę w przystępny sposób. Miłośnik piłki nożnej. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

Ambasadorzy

Wsparcie

Joanna Przetakiewicz

Znana i ceniona za styl Kobieta Biznesu. Businesswoman, z wykształcenia radca prawny, pomysłodawczyni i założycielka domu mody La Mania Fashion oraz La Mania Home. Ambasadorka magazynu Forbes Women, laureatka nagrody magazynu Wprost – ShEO Awards 2019 oraz Pulsu Biznesu – Kobieta Biznesu 2019. Od ponad roku pomysłodawczyni jednej z największych społeczności skupiających kobiety w Polsce – Era Nowych Kobiet.

Robert Rowiński

Koszalinianin. Zawodowy tancerz, choreograf, instruktor – tancerz występujący w najlepszym na świecie show tanecznym o nazwie Burn The Floor. Mistrz Polski Salsy 2013, Wice Mistrz Anglii Closed British 2008-2009. Zwycięzca polskiej oraz tureckiej edycji „Taniec z Gwiazdami”. Finalista Irlandzkiego „Tańca z Gwiazdami” 2019. Zdobywca II m-ca na największym turnieju świata „The International of London”, IV miejsce w UK Championships i IV miejsce w Team Match największego festiwalu świata Blackpool Anglia 2009. Twórca koszalińskiej i kołobrzeskiej szkoły tańca Pasja.

Tomasz 'Cukin’ Żuk

Młody i niesamowicie uzdolniony koszalinianin – streetartowiec, rysownik mający na swoim koncie wiele prac w Koszalinie i regionie. Stworzył kilka tysięcy malunków na ścianach, kilkaset ilustracji oraz ponad stu murali. Dzięki swojej pasji i pracy może spełniać swoje marzenia, które dawniej wydawały mu się nieosiągalne – zwiedza świat. Posiada swoją autorską pracownię w Koszalinie. Dzięki Cukinowi „Budka Życia” nie zastygnie w legendarnej czerwonej barwie, lecz zostanie pomalowana w kolory życia!

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.”

Thomas Keneally

Defibrylator AED może uratować życie

#budkazycia

 

Partnerzy Strategiczni

wa
windhunter4
cukin
aed
arsnet
mimed

Partnerzy

fon-box
siepomaga
ampol
drukland
pasja studio
weKING

Media o Budce Życia

Miasto. Tygodnik koszaliński. nr 23 (531) 5-11 czerwca 2020 r.

Prestiż magazyn koszaliński nr 3 (111) czerwiec 2020

Tygodnik Miasto

Głos Koszaliński

 
Budka Życia

Budka Życia

e-mail: kontakt@budkazycia.pl

instagram: @budkazycia

facebook: @budkazycia

hashtag: #budkazycia